DOVOZ TOVARU

Pri nákupe tovaru v hodnote nad 150,- eur poskytujeme dovoz tovaru v okruhu 15 km od predajne bezplatne. Rozvoz nad 15 km je možné uskutočniť po individuálnej dohode.

STARÝ SPOTREBIČ

Samozrejmosťou je odvoz Vášho starého spotrebiča, ktorý my ekologicky zlikvidujeme na vlastné náklady, aby ste s týmto nemali vy žiadne problémy. Spotrebič by mal byť odpojený a pripravený na odvoz (hrubé povrchové očistenie). Sme členom recyklačného systému ENVIDOM.

MONTÁŽ A INŠTALÁCIA

Všetky spotrebiče zakúpené v našej predajni Vám nainštalujeme
v pohodlí Vášho domova. Túto službu poskytujeme našim zákazníkom za cenu do 5€.


REKLAMAČNÝ PORIADOK SLOVPOL KROMPACHY SPOL. S R.O. PREVÁDZKA LC ELEKTRO

1. ÚVOD


Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti Slovpol Krompachy spol. s r.o.. a jej zákazníkov v oblasti reklamácie tovaru. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,zákon č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,zákon č.634/1992 Zb.o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov.

2. ZÁRUČNÁ DOBA


Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba výrobkov je štandardne 24 mesiacov(podľa § 620 Obč. zák.), pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.). Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená na záručnom liste zakúpeného tovaru.

3. UPLATNENIE REKLAMÁCIE


V prípade ,že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada,pre ktorú nemôže užívateľ používať zakúpený tovar a túto vadu nemožno odstrániť,má nárok na jeho bezplatnú opravu. Ak je závada odstrániteľná má právo kupujúci požadovať výmenu tovaru,v prípade neodstrániteľnej vady ma kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY


Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:
 • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa
 • v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
 • ak vada vznikla bežným opotrebením pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
 • pri živelných katastrofách
Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
 • že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru a vyplnený záručný list.
 • že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu
 • že je výrobok vadný
Pri uplatňovaní reklamácie u autorizovaného servisu je potrebné splniť nasledovné body:
Pri reklamácií zákazníkom je tento povinný predložiť:
 • doklad o kúpe
 •  riadne vyplnený a potvrdený záručný list ak je výrobcom dodaný
 • reklamovaný tovar kompletný vrátane obalov, čistý podľa hygienických predpisov a všeobecných hygienických zásad
 • presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade
 • meno,adresu zákazníka, príp. telefonický kontakt

5. REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRI PC


Pri kúpe počítača Slovpol Krompachy spol. s r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar a hardware zakúpený a prevzatý kupujúcim (podľa § 620 Obč. zák.) a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru. Nezodpovedáme za:
 • vady spôsobené nainštalovaným licenčne nelegálneho softwaru,v tomto príp. oprava nemôže byť uznaná ako záručná
 • prípadnú stratu dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom stredisku.